W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria: Ekonomika i Organizacja Logistyki publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych z zakresu logistyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Czasopismo pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Zgłaszane artykuły publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Zeszyty Naukowe SGGW seria: Ekonomika i Organizacja Logistyki należą
do recenzowanych czasopism naukowych indeksowanych w bazach:
– Academic Resource Index
– AGRO bibliograficznej bazie danych
– ARIATNA – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
– BazEkon
– Central and Eastern European Online Library CEEOL
– CiteFactor
– S
cientific Indexing Services
Index Copernicus

Numer e-ISSN czasopisma: 2543-8867
ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Logistyki są kwartalnikiem.

 

logo     agro_color     bazekon     ceeol-logo     400dpiLogo     Sis-Logo

Index Copernicus