W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (“Scientific Journal of Warsaw University of Life Science – SGGW”), seria: “Ekonomika i Organizacja Logistyki” (“Economics and Organization of Logistics”) publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych z zakresu logistyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Czasopismo pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Obecnie, zgłaszane artykuły publikowane są w języku angielskim, gdyż naszym celem jest umieszczenie czasopisma w bazach Scopus i Web of Sciences.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Ekonomika i Organizacja Logistyki”, z uwagi na fakt spełniania przez każdy numer wymogów stawianych monografiom naukowym (m.in. posiadanie numeru ISBN, posiadanie redaktorów naukowych poszczególnych numerów, a także ich tytułów), traktowany może być jako rozdział w monografii (20 pkt. wg aktualnie obowiązującej punktacji).

Zeszyty “Ekonomika i Organizacja Logistyki” należą do recenzowanych czasopism naukowych indeksowanych w bazach:
– Academic Resource Index
– AGRO bibliograficznej bazie danych
– BazEkon
– Central and Eastern European Online Library CEEOL
– Scientific Indexing Services
Index Copernicus

ISSN: 2450-8055
e-ISSN: 2543-8867
“Ekonomika i Organizacja Logistyki” jest kwartalnikiem.

 

logo     agro_color     bazekon

 

ceeol-logo          Sis-Logo

 

Index Copernicus