Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do publikowania artykułów w naszym czasopiśmie!

Opracowania o objętości od 8 do 12 stron prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: s.stec@prz.edu.pl w formacie .doc lub .docx.

 1. W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Logistyki publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma.
 2. Zaakceptowane przez Redakcję artykuły zostaną przekazane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”).
 3. Lista recenzentów zostanie opublikowana w ostaniem zeszycie w roku oraz na stronie internetowej czasopisma.
 4. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie, artykułu do publikacji.

Wymogi edytorskie:

 • format strony A4,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia 1,5,
 • układ marginesów standardowy 2,5 cm,
 • tekst wyjustowany,
 • strony ponumerowane,
 • prosimy używać tylko niezbędnych merytorycznie wyróżnień tekstu (kursywa, pogrubienie, wersaliki),
 • artykuł przygotowany do druku w skali szarości,
 • wszystkie wykresy i rysunki muszą być czytelne (w skali szarości); tytuł wykresu/rysunku w języku polskim i angielskim pod rysunkiem/wykresem,
 • w tabelach można zastosować czcionkę mniejszą niż 12 pkt i pojedynczą interlinię; tytuł w języku polskim i angielskim nad tabelą,
 • odniesienia do wykresów/rysunków, tabel w nawiasach półokrągłych, np. (rys. 5), (tab. 6),
 • wszystkie krawędzie komórek w tabelach widoczne i bez ozdobników,
 • rozdziały i podrozdziały właściwie ponumerowane bez wyróżnień.
Artykuł powinien zawierać następujące elementy:
 • Imię i nazwisko autora(ów), afiliacja, np. SGGW w Warszawie
 • Numer ORCID
 • Tytuł, Streszczenie w języku polskim i angielskim, Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 • Wstęp
 • Cel i metodyka badań
 • Wyniki badań, ewentualnie Dyskusja (mogą być podzielone na kilka podrozdziałów)
 • Podsumowanie i wnioski
 • Literatura
 • Dane kontaktowe (adres uczelni, instytutu, ośrodka, tel., e-mail)

Wykaz literatury powinien być uporządkowany alfabetycznie. Odniesienia do literatury w tekście w nawiasach kwadratowych, według schematu [Turowski 2010], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok]. Stosować należy więc styl harwardzki cytowania.

Cytowania stron internetowych umieszczać należy w przypisach dolnych (pełna ścieżka dostępu cytowanej treści), wraz z datą dostępu, np. http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/2305-o-systemie-its (dostęp: 15.11.2018).

Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Logistyki prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship. W związku z tym autorzy opracowań proszeni są o przesłanie do Redakcji oświadczenia o udziale w tworzeniu artykułu.

Ghostwriting i guestauthorship są przejawami nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte tego typu zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach oraz za informacje podane w oświadczeniu.